Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací
pomocí optimalizace směrových návrhových prvků

O PROJEKTU

Jedním z opatření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu je postupná přestavba silniční sítě na principech samovysvětlující a odpouštějící komunikace. Koncept samovysvětlující komunikace byl však doposud teoretický – neexistoval žádný návod jak měřit a hodnotit samovysvětlitelnost. To bylo motivem projektu SAMO, řešeného Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. Výsledná metodika poskytuje návod a nástroje k praktickému hodnocení a následnému zvyšování samovysvětlitelnosti, s využitím rychlostní konzistence (rozdílů rychlosti mezi přímými úseky a navazujícími směrovými oblouky) a z ní odvozené optimalizace (pomocí dopravního značení nebo změn směrového vedení). Autoři shromáždili data, vytvořili metodiku hodnocení a aplikovali ji na extravilánových úsecích silnic I. třídy. Doplňkem metodiky je i interaktivní mapa nejkritičtějších směrových oblouků. Postup, prezentovaný v metodice, bude v budoucnu možné adaptovat i na extravilánové komunikace nižších tříd.

Řešení a výsledky projektu byly konzultovány a formulovány podle požadavků provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR. Identifikace kritických oblouků umožňuje přesné zacílení při plánovaných rekonstrukcích komunikací (ve srovnání s nákladnými úpravami celých silničních úseků). Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy a odsouhlasena ŘSD ČR jako podklad pro budoucí sanace.

Na dalších stránkách jsou podrobnosti k řešení a všechny výstupy, dále odkazy a kontakty.

Projekt TB0200MD062 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Technologické agentury ČR
v rámci Programu BETA pro potřeby státní správy (Ministerstva dopravy)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR Ministerstvo dopravy
frantisek.vomacka@cdv.cz