Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací
pomocí optimalizace směrových návrhových prvků

ŘEŠENÍ

Cílů projektu bylo dosaženo naplněním dílčích cílů v následujících etapách:

  • Etapa 1 – Sběr dat, příprava metodologie (08-12/2014) – sběr dat, příprava dat ke zpracování, příprava metodologie analýzy dat.
  • Etapa 2 – Analýza dat, identifikace kritických míst (01-07/2015) – segmentace silniční sítě, přiřazení nehodových dat, vyhodnocení ukazatelů konzistence, identifikace kritických míst.
  • Etapa 3 – Příprava metodiky (08-12/2015) – sumarizace metodického postupu, návrh textu metodiky.
  • Etapa 4 – Finalizace závěrečných výstupů (01-07/2016) – tvorba webového mapového portálu a specializované mapy, dokončení metodiky a oponentura, certifikace metodiky.

Řešení projektu předcházely dvě studie.

  • Pilotní studie na úseku silnice III. třídy (2,5 km): GPS logger (frekvence záznamu 1 Hz), 15 průjezdů, určení konzistence 3 směrových oblouků a vztahu k nehodovosti
  • Studie na 2 silnicích I. třídy (cca 100 km): měřicí vozidlo CDV (10 Hz), 1 průjezd, cca 150 přímých úseků a 150 směrových oblouků, určení konzistence a identifikace kritických oblouků

Na základě pozitivních výsledků těchto studií byla navržena metodologie hodnocení konzistence, které umožňuje nepřímé (proaktivní) hodnocení bezpečnosti a zároveň poskytuje údaje k hodnocení samovysvětlitelnosti a následným návrhům její optimalizace. Projekt byl zaměřen na extravilánové úseky silnic I. třídy, s využitím dat z flotily cca 1000 plovoucích vozidel (4 Hz) poskytnutých firmou Princip a.s.

Projekt TB0200MD062 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Technologické agentury ČR
v rámci Programu BETA pro potřeby státní správy (Ministerstva dopravy)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR Ministerstvo dopravy
frantisek.vomacka@cdv.cz